Sklárne Poltár

Slovglass Poltár, s.r.o.

výrobca a exportér úžitkového skla
Konateľ: Branislav Hamaš
Generálny riaditeľ: Ing. Ivan Sýkora
Počet zamestnancov: 530
Adresa: 13. Januára, 98701 Poltár
Telefón: +421 47 4211 211
Fax: +421 47 4211 268
email: slovglass@slovglass.sk
web: http://www.slovglass.sk/

váza skláreň Poltár robotník skláreň Poltárrobotníci skláreň Poltár robotníci skláreň Poltár robotníci skláreň Poltár

Skláreň v Poltári

Začiatky sklárskej tradície v Poltári siahajú do r. 1959, keď sa Štátny výbor pre výstavbu rozhodol vypracovať investičnú úlohu na výstavbu závadu v tomto meste. Generálnym projektantom bol Skloprojekt Praha a dodávateľom stavebnej činnosti Stavoindustria, n.p. Banská Bystrica. Za technologické zabezpečenie výstavby zodpovedali Stredoslovenské sklárne, ktoré mali v tom čase generálne riaditeľstvo v Zlatne. Dňa 28.6.1965 bol schválený projekt výstavby za 67 miliónov Kčs a 30.7.1966 položený základný kameň výstavby sklárne užitkového skla v Poltári. Samotná výroba na I. sklárskej peci bola spustená 22.4.1971. Po dvoch mesiacoch začala prevádzku aj II. sklárska pec na výrobu sodnodraselného skla a v lete toho istého roku sa spustila prevádzka III. sklárskej pece s výrobným výcvikovým programom pre učnov odborného učilišťa. K 1.3. 1973 bola odovzdaná do prevádzky leštiareň a o mesiac vaňa č. 1. Závod Poltár r. 1976 zamestnával už 829 pracovníkov, z toho 429 žien. Hlavným výrobným programom Stredoslovenských sklárni, n.p. Poltár sa stala výroba úžitkového skla, sodnodraselného skla a krištáľu. Export zabezpečoval Podnik zahraničného obchodu Skloexport Liberec, a to pod značkou BOHEMIA CRYSTAL, ktorá bola spoločnou pre české a slovenské sklárne.

V rámci politických a ekonomických zmien po novembri 1989 postupne prešli aj Stredoslovenské sklárne n.p. Poltár zásadnou premenou. V rokoch 1990 - 1994 vytvorili existujúce okolité závody Poltár, Katarínska Huta, Zlatno a Málinec spoločný podnik Sklárne Poltár a.s. s vyše 2000 zamestnancami, aby pokračovali vo výrobe úžitkového skla na domáci trh, hlavne pre PZO Praha, a Domáce potreby, OD Prior, Kotva. Vplyvom rozdelenia ČSFR evidentne poklesol záujem o sklárske výrobky na domácom slovenskom trhu a vývoz do bývalých socialistických krajín. Sklárne stratili temer 80 % trhov. Zvýšili sa však možnosti vývozu do západných štátov - od r. 1992 hlavne na americký a kanadský trh. Vývoz stále realizoval Skloexport pod značkami BOHEMIA CRYSTAL a BOHEMIA GLASS. Slovenské sklárske podniky, popri transformačných procesoch a problémoch s tým spojenými, sa museli znovu etablovať na domácom trhu, ale hlavne na náročných zahraničných trhoch, pod novými firemnými značkami. Po privatizácii závodu Málinec a jeho osamostatnení sa k 1.1. 1995 vznikol zo zostávajúcich závodov Poltár, Katarínska Huta a Zlatno nový podnik pod názvom Slovglass, a.s. Poltár. Je to zamestnanecká akciová spoločnosť s 1560 zamestnancami, ktorá svojou kvalitou tovaru, úsilím nového manažmentu a modernou marketingovou stratégiou dokázala nadviazať priame kontakty s renomovanými zahraničnými firmami a až 85% svojej produkcie presadiť na trhoch v zahraničí. Výroba sa tým zvýšila o 40 - 50 % čo napríklad za r. 2000 znamenalo predaj tovaru vo výške 744 miliónov Sk. Významnou je aj skutočnosť, že SLOVGLASS, a.s. Poltár predáva už svoje výrobky pod vlastnými ochrannými značkami HONOUR CRYSTAL a CLOVER LEAF GLASS. Sklárne vyrábajú aj pre zahraničné značky ako ROYAL Doulton, Gleneagles z Veľkej Británie, Shannon Crystal, Crystal Clear z USA a i.

Profesionálne priemyselné ventilátory za skvelú cenu.
Vytvorená a spravovaná VladoPt